قیر 15/90

حلال ها و روغن های صنعتی

/
بسته بندی انواع حلال ها و روغن های صنعتی صورت پذیرفته و به فر…
قیر صادراتی
قیر مخلوط 25/85
قیر
قیر 15/90