قیر 100/85

این قیر مناسب برای مناطق سردسیر است و مهم ترین کاربرد آن در راه سازی میباشد.درجه نفوذپذیری ان بین 85 و 100است.

وبه صورت اسفالت در جاده سازی استفاده میگردد.

قیر صادراتی