قیر مخلوط 25/85

این قیر از مخلوط شدن قیرخالص با یک حلال مانند نفت سفید یا بنزین به دست می آید.

به دلیل خاصیت چسبندگی مناسب در انواع آسفالت های پوششی وساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیرد.

ارائه ان به صورت انواع بسته بندی شکه های 220 190 160 130 60 و حلب میباشد.

قیر مخلوط 25/85